Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đã tận mắt chứng kiến một vài dự án chung cư hoàn toàn vốn tư nhân, nhưng quyết định phê duyệt dự án đầu tư lại là Sở Xây dựng phê duyệt. Theo các văn bản hướng dẫn về thẩm định phê duyệt dự án thì người quyết định đầu tư dự án (thẩm định dự án ở đây là thẩm định thiết kế cơ sở) sẽ có trách nhiệm phê duyệt dự án, túc là giám đốc (người bỏ tiền ra đầu tư) của đơn vị Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phê duyệt mới đúng chứ ?????
Về công tác thẩm định thiết kế cơ sở: theo Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hiểu thì chung cư tư nhân cũng phải được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở + Sở PCCC thẩm định về công tác đảm bảo PCCC cho công trình. Nhưng sao đọc các văn bản hướng dẫn thì bảo là Chủ đầu tư (hoặc người quyết định đầu tư- không nhớ rõ) tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt ???
Về hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở trên SXD: bao gồm các hồ sơ như hướng dẫn, nhưng em muốn hỏi cụ thể là kết quả thẩm định PCCC có cần phải kèm vào hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở hay không ??? Hay là tách riêng ra 2 cái đó không liên quan gì với nhau ??? Cái nào làm trước cũng được ??? cái nữa là báo cáo đánh giá tác động môi trường có phải kèm cả vào hồ sơ xin thẩm định thiết kế cơ sở không ??? Hay là nội dung của thiết kế cơ sở đã bao hàm cả phần này rồi ???
Chốt lại các hồ sơ khi trình thẩm định thiết kế cơ sở:
+ Tờ trình.
+ Dự án đầu tư (thuyết minh & bản vẽ thiết kế cơ sở (bản vẽ thiết kế cơ sở có đóng dấu thẩm duyệt PCCC hay không?))
+ …….(Có hay không văn bản thẩm duyệt PCCC)
+ Các văn bản pháp lý liên quan (các văn bản cụ thể nào?)

Post Your Thoughts